imed logo grey 01 Ανώνυμος Εταιρία Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας

phone icon Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 67 14 500

Ώρες Λειτουργίας

Δευ-Παρ 09:00-17:00

Αδριανείου 37

115 25, Νέο Ψυχικό

info@imed.gr

210 6714500, 6729050

Δώστε εδώ τη συγκατάθεσή σας ηλεκτρονικά

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας είμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 17:00 και απαντάμε στα τηλέφωνα 210 67 14 500 και 210 67 29 050.

Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε email στο info@imed.gr

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

01

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/συνεργάτες της Εταιρίας μας και αφορά στα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς στo πλαίσιo υποβολής της αίτησης για την παροχή συνδρομητικού προϊόντος από την Εταιρία μας και περιλαμβάνονται σε αυτή, στα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και σε άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν μας γνωστοποιήσετε οι ίδιοι στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε απλά προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης, ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.
02

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως για σκοπούς σχετικούς με πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την αποφυγή και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την προσφορά τίτλων αξιών σε φυσικά πρόσωπα, Αμερικανούς πολίτες ή κατοίκους, καθώς και την εφαρμογή της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα και της αμερικάνικης νομοθεσίας FATCA. Τέλος η Εταιρία, μόνο εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό έντυπο, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας πληροφορεί για τυχόν νέες άλλες υπηρεσίες / προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας θυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
03

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συνδρομής σας, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όπως, ασφαλιστικές εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις που σας παρέχουν υπηρεσίες, εταιρίες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ερευνητές. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. Τέλος, η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις αρμόδιες δημόσιες/δικαστικές αρχές, στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση. Ιδίως δε στα πλαίσια συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως απορρέει από διεθνείς συνθήκες, προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε δημόσιες αρχές τρίτων χωρών.
04

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής σας και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη από τη λήξη αυτής με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι δύο (2) έτη σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, εκτός αν άλλως ορίσει το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας.
05

Οι Δεσμεύσεις Μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε για την περίπτωση διαρροής τους. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη δέσμευσή μας, είμαστε υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας, που ήδη τυχόν διαθέτουμε και επεξεργαζόμαστε για άλλες υπηρεσίες ή/και προϊόντα, με βάση τα δεδομένα που εσείς μας δίδετε. Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδομένα.
06

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση της Εταιρίας με σχετικό αίτημά σας ενδέχεται να οδηγήσει στην ακύρωση της συνδρομής αν με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η λειτουργία της. Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται ατελώς, εκτός αν το σχετικό αίτημα επαναλαμβάνεται συχνά και λόγω όγκου συνεπάγεται για την Εταιρία διοικητικό κόστος. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

© 2019 iMed - Ανώνυμος Εταιρία Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας

Πατήστε "enter" για αναζήτηση
Πατήστε "enter" για αναζήτηση

imed logo color 01

Διαχείριση Συστημάτων Υγείας

Τηλ: 210 67 14 500, 67 29 050
Fax: 210 67 27 714
Email: info@imed.gr
Αδριανείου 37, 115 25 Νέο Ψυχικό

Λειτουργία Εταιρίας

Δευ - Παρ
9:00 πμ έως 17:00 μμ

Συντονιστικό Κέντρο

Τηλέφωνο
210 68 30 856